วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

ทดลองเสถียรภาพของวงจร Super VXO ความถี่ 21 MHz


รูปวงจรที่ใช้ในการทดลอง ต่ออุปกรณ์ดังรูป มีการ shield กล่องแต่ไม่ครบทุกด้าน ไม่มีการชดเชยอุณหภูมิ ขดลวด 5.6 uH ใช้แบบสำเร็จรูป และอุณหภูมิห้องในการทดลองประมาณ 31 C. 


เราเลือกใช้แร่ 21.251465 MHz จำนวน 2 ตัว การทดลองจะทดลองที่ 2 ความถี่คือ ความถี่ที่ดึงความถี่แร่ลงมาได้มากที่สุด 21.181200 MHz โดยประมาณ (ึงลงมา 70265 Hz หรือ 70.265 KHz)
และความถี่ที่ 2 คือความถี่ที่ดึงความถี่แร่ลงมาปานกลาง คือ 21.232550 MHz
(ึงลงมา 18915 Hz หรือ 18.915 KHz)

 
ตารางที่ 1 ความถี่ที่ดึงความถี่แร่ลงมาได้มากที่สุด 21.181200 MHz (วงจรตัวอย่าง) ในเวลา 45 นาที ความถี่ผิดเพื้ยนไปจากตอนเริ่มเปิดเครื่อง 5050 Hz หรือ 5.5KHz ซึ่งถือว่ามาก

 ตารางที่ 2 ความถี่ที่ดึงความถี่แร่ลงมาปานกลาง คือ 21.232550 MHz
ความถี่ผิดเพื้ยนไปจากตอนเริ่มเปิดเครื่อง 650 Hz หรือ 0.65 KHz ซึ่งก็ยังถือว่ามากอยู่ แต่ถ้ามีการเปิดเครื่องทิ้งไว้ก่อนใช้งานจริง 5 นาที จะมีความผิดเพื้ยนรวม 260 Hz สำหรับการทำเครื่องรับฟังระบบเสียงพูด SSB ถือว่ายังใช้งานได้ ไม่มีปัญหา แต่ยังคงมากอยู่สำหรับระบบ CW

 สิ่งที่ควรทำเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของวงจรคือ 
  • ไม่ควรดึงความถี่ของแร่ลงมามากเกินไปจนเกิดความเพื้ยนเกินที่จะยอมรับได้ ถ้าเรารับสัญญาญที่ความถี่ไม่ต่างจากความถี่ที่เขียนไว้บนตัวแร่มากนัก วงจรจะมีเสถียรภาพดีมาก แต่ถ้ายิ่งความถี่ต่ำลงมาก ความเพี้ยนก็ยิ่งมากขึ้นตามลำดับ
  • จัดให้มีการชดเชยอุณหภูมิ 
  •  ขดลวดพันบนแกนที่มี เสถียรภาพทางความร้อนดี เช่นแกน Toroid แบบ Mix6 และยึดให้แน่นหนาไม่มีการคลื่อนที่ของขดลวด รวมไปถึงใช้ขดลวดขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย เพราะขดลวดขนาดใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงความร้อช้ากว่าขดลวดขนาดเล็ก
  • ทำกล่อง Shield  ให้วงจร อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อนควรแยกไว้นอกกล่อง เช่น IC Regulator เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: