วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

ทดลองวัดค่า Input และ Output Impedance

 ** ในคู่มือของ Agilent บอกว่าการวัดด้วยวิธีนี้เหมาะกับความถี่ไม่เกินความถี่ 100 MHz  ขาอุปกรณควรสั้นที่สุด แต่ในตัวอย่างนี้เป็นการวัดแบบคร่าว ๆ เท่านั้น**

ทดลองวัดค่า Input และ Output Impedance โดยการวัดแรงดัน V1 และ V2
วงจรกำเนิดความถี่ที่ใช้ในการทดลอง http://hs8jyx.blogspot.com/2013/01/crystal.html 


  
การทดลองที่ 1 ต้องการหา Impedance  ของ C1 ที่ความถี่ 15.000 MHz  C1 เป็น C ที่เราไม่ทราบค่าวัดแรงดัน V1 ได้ 0.31Vpp และ V2 ได้ 0.13 Vpp ใช้ R1 470 โอห 
แปลงแรงดันให้เป็น rms = 0.3535 x Vpp
V1 = 0.31Vpp = 0.11Vrms
V2 = 0.13Vpp = 0.046 Vrms

หากระแสที่หลผ่านวงจร 
Iin    = (V1-V2) /R
Iin = (0.11-0.046)/470
Iin = 136.17 uA

เมื่อได้กระแสที่ไหลผ่านวงจรเราก็สามารถหา Imperdance ได้
Z= V2/Iin   
Z= 0.046 / 136.17uA
Z= 337.8 โอห์ม

ในตัวอย่างนี้ใช้ C ค่า 30 pF มาทดลอง ค่าที่คำนวนได้เท่ากั??? pF

เราสามารถหาค่า C ได้จากสูตร

C = 1/(2PiXcF) 
C = 1/ (2 x 3.14 x 337.8 x 15MHz
C = 1/  0.0318
C = 31.41pF

 

การทดลองที่ 2 ต้องการหา Impedance  ของ L1 ที่ความถี่ 15.000 MHz  L1 เป็น L ที่เราไม่ทราบค่า

ตัวอย่างวัดแรงดัน V1 ได้เท่ากับ 0.3Vpp V2 เท่ากับ 0.09Vpp ใช้ R1 470 โอห 

V1 = 0.30Vpp = 0.106Vrms
V2 = 0.09Vpp = 0.032 Vrms

หากระแสที่หลผ่านวงจร 
Iin    = (V1-V2) /R
Iin = (0.30-0.032)/470
Iin = 157.44 uA

เมื่อได้กระแสที่ไหลผ่านวงจรเราก็สามารถหา Impedance ได้
Z= V2/Iin   
Z= 0.032 / 157.44 uA
Z= 203.25 โอห์ม

 ในตัวอย่างนี้ใช้ L ค่า 2.7uH มาทดลอง ค่าที่คำนวนได้เท่ากั??? uH

เราสามารถหาค่า L ได้จากสูตร

L= XL/2PiF
L = 203.25 / (2 x 3.14 x 15 MHz
L = 203.25 / 94247779.6
L= 2.15654 uH

การทดลองที่ 3 ต้องการหา Impedance  ระหว่างขา 1 และ 2 ของ IC NE602AN ที่ความถี่ 15.000 MHz  

 

V1 = 0.31 Vpp = 0.110 Vrms
V2 = 0.115 Vpp = 0.041 Vrms

หากระแสที่หลผ่านวงจร 
Iin    = (V1-V2) /R
Iin = 146.8 uA

เมื่อได้กระแสที่ไหลผ่านวงจรเราก็สามารถหา Impedance ได้
Z= V2/Iin   
Z= 0.041 / 146.8 uA
Z= 279.3 โอห์ม

การทดลองที่ 4 ต้องการหา Impedance  ระหว่างขา 1 และ 2 ของ IC NE602AN ที่ความถี่ 8.000 MHz  V1 = 1.4 Vpp = 0.459 Vrms
V2 = 0.5 Vpp = 0.177 Vrms

หากระแสที่หลผ่านวงจร 
Iin    = (V1-V2) /R
Iin = 676.595 uA

เมื่อได้กระแสที่ไหลผ่านวงจรเราก็สามารถหา Impedance ได้
Z= V2/Iin   
Z= 0.177 / 676.595 uA
Z= 731.6 โอห์ม

ไม่มีความคิดเห็น: