วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2551

หลักปฎิบัติิและมารยาทในการเรียกขาน และการติดต่อสื่อสาร

หลักปฎิบัติิและมารยาทในการเรียกขาน และการติดต่อสื่อสาร


 • 1. ฟังก่อนเสมอ
 • 2.ก่อนเรียกขานต้องถามก่อนว่าความถี่นี้ว่างหรือไม่ โดยถามออกไปลอย ๆ ว่า QSL ? ในระบบ CW และ The frequcncy in use please ในระบบ SSB
 • 3.ไม่เรียกขานสถานีใด ๆ ที่กำลังทำงานอยู่ ต้องรอจนกว่าสถานีนั้นจบการติดต่อ และส่งสัญญาณ SK แล้วเท่านั้น
 • 4. อย่าตอบสถานีใด ๆ ที่เรียก CQ เฉพาะเขต ซึ่งไม่ใช่เขตของตน เช่น CQ EU (เรียกเฉพาะยุโรป) สถานีที่จะตอบคือ สถานีในทวีปยุโรป เท่านั้น
 • 5. รายงานผลการรับสัญญาณในระบบ RST ตามความเป็นจริง
 • 6.ต้องแจ้งให้สถานีอื่นทราบทุกครั้งที่เรียกขาน ในกรณีที่ท่านจะส่งอีกความถี่หนึ่งและรับอีกความถี่หนึ่ง (Split Frequency) เช่น CQ DX CQ DX CQ DX DE HS8JYX UP 15 AR K หรือ CQ DX CQ DX CQ DX HS8JYX QSX 10 AR K หมายความว่า สถานี HS8JYX จะรับ ฟังที่ความถี่สูงกว่า ความถี่เรียก 15 KHz หรือ 10 KHz
 • 7. หลีกเลียงการตอบสถานีใด ๆ ที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับ ทั้งในและระหว่างประเทศ หรือไม่มีมารยาท อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • 8. ต้องมีความรับผิดชอบต่อการลง LOG BOOK และการส่ง QSL CARD ให้เป็นไปตามความจริง
 • 9. ต้องไม่ตอบรับสถานีใด หลังจากท่านได้เปิดการติดต่อกับสถานีอื่นแล้ว และต้องละเว้นการการตอบแก่สถานีซึ่งแสดงตนว่า สถานีของเขา จะได้รับการเรียกขานในรอบต่อไป

จรรยาบรรณของนักวิทยุสมัครเล่น

จรรยาบรรณ ของนักวิทยุหมายถึง หลักจริยธรรมของนักวิทยุสมัครเล่น ซึ่งได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหลักแห่งการประพฤติและปติบัติ ของนักวิทยุ เพื่อจุดมุ่งหมายแหา่งความสามัคคี และความเรียบร้อยในสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ จรรยาบรรณของนักวิทยุสมัครเล่น ที่จะนำเสนอนี้ Paul M. Segal, W9EEA, in 1928 (พ.ศ.2471) และได้รับเกียรติจาก ARRL ให้ ถึอเป็นหลักปฏิบัติและตีพิมพ์อยู่หน้าแรกของหนังสือ Radio Amateur Handbook ทุกฉบับติดต่อกันมานานจนถึงปัจจุบัน มีใจความโดยสรุป เพื่อประยุกต์ใช้กับนักวิทยุสมัครเล่นไทย ดังนี้

 • 1. พึงละเว้นการเล่นวิทยุที่ก่อให้เกิดความรำคาญใจแก่ผู้อื่น
 • 2. พึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนแก่นักวิทยุสมัครเล่นอื่น ๆ ตลอดจนสถานีของชมรม สมาคมในท้องที่ และสมาคมที่เป็นตัวแทนของประเทศ
 • 3. พึงศึกษา หาความรู้ เพื่อพัฒนาสุานีของตนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • 4. พึงทำงานให้ช้าลงเมื่อได้รับการร้องขอ ให้คำแนะนำด้วยความเป็นมิตร แก่ผู้เข้าสู่วงการใหม่ ด้วยความเมตากรุณา และพร้อมจะให้ความร่วมมือ แก่ผู้สนใจอื่น ๆ ด้วยความเต็มใจ
 • 5. พึงละเว้น การเล่นวิทยุที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว การงาน โรงเรียน หรือชุมชน
 • 6. พร้อมเสมอที่จะใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อจะรับใช้ประเทศ และชุมชนของตนเอง

ข้อมูลจากหนังสือคู่มือนักวิทยุสมัครเล่น

ไม่มีความคิดเห็น: