วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

สีและความหมายของแกน Toroidal แบบ Powdered Iron CoresNote: Color codes hold only for cores manufactured by Micrometals, which makes the cores sold by most Amateur Radio distributors.

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.micrometals.com/materials_index.html 

ขนาดของแกนมีความสัมพันธ์กันกับเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก (OD) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
T200 = มีขนาด 2 นิ้ว
T68 = มีขนาด 0.68 นิ้ว
T50 = มีขนาด 0.50 นิ้ว เป็นต้น

โปรแกรมสำหรับคำนวนการพันขดลวดบนแกนแบบต่าง ๆรวมทั้งแกน Toroidไม่มีความคิดเห็น: