วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2559

ทดลองสร้างสายอากาศ J pole สำหรับเครื่งส่งวิทยุ FM

ทดลองสร้างสายอากาศ J pole สำหรับเครื่งส่งวิทยุ FM โดยใช้เศษวัสดุที่มี


ผมได้เลือกใช้สูตรคำนวนจากเว็บ http://m0ukd.com/calculators/slim-jim-and-j-pole-calculator/

ตั้งความถี่ไว้กลาง ๆ คือ 100 MHz ความยาวของตัวเสาประมาณ 2.16 เมตร


 ผลการทดลองพบว่าใช้ได้ดีกว่าสายอากาศ 1/4 Lambda พอสมควร

ไม่มีความคิดเห็น: