วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ข้อสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง :: อัตราการขยายของสายอากาศเมื่อเทียบกับไดโพล

E9A13
How much gain does an antenna have compared to a 1⁄2-wavelength dipole when it has 6 dB gain over an isotropic antenna?
A. 3.85 dB
B. 6.0 dB
C. 8.15 dB
D. 2.79 dB


แปลเป็นไทยให้อ่านเข้าใจง่ายว่า

สายอากาศมีอัตราขยาย 6 dB เมื่อเทียบกับสายอากาศแบบไอโซโทรปิค สายอากาศต้นนี้จะมีอัตราขยายเท่าไรถ้าเทียบกับสายอากาศแบบไดโพล 1/2 ความยาวคลื่นตอบ ข้อ A 3.85 dB

สูตร 6 dB - 2.15 dB
=   3.85 dB

เพราะว่าสายอากาศไดโพล มีอัตราการขยายมากว่าไอโซโทรปิคอยู่ 2.15 dB


E9A14
How much gain does an antenna have compared to a 1⁄2-wavelength dipole when it has 12 dB gain
over an isotropic antenna?
A. 6.17 dB
B. 9.85 dB
C. 12.5 dB
D. 14.15 dB


แปลเป็นไทยให้อ่านเข้าใจง่ายว่า 

สายอากาศมีอัตราขยาย 12 dB เมื่อเทียบกับสายอากาศแบบไอโซโทรปิค สายอากาศต้นนี้จะมีอัตราขยายเท่าไรถ้าเทียบกับสายอากาศแบบไดโพล 1/2 ความยาวคลื่น

ตอบ  ข้อ B 9.85dB

สูตร 12 dB - 2.15 dB
=  9.85 dB

สายอากาศแบบไอโซโทรปิคเป็นสายอากาศในทฤษฎี ที่มีการแพร่กระจายคลื่นรอบตัวเท่ากันทุกทิศทุกทางไม่มีความคิดเห็น: